Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor overeenkomsten tot het leveren van zaken en diensten voor Vaccinatiepunt BV.

Artikel 1

Definities

 • Zorgaanbieder: Vaccinatiepunt BV
 • Cliënt: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met Vaccinatiepunt BV.
 • Partijen: Vaccinatiepunt en de cliënt
 • Overeenkomst of opdracht: de afspraken tussen Vaccinatiepunt en de cliënt betreffende het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten.
 • Zaken: alle stoffelijke objecten die Vaccinatiepunt te koop aanbiedt en diensten die Vaccinatiepunt voor derden tegen betaling verricht. Deze activiteiten hebben onder meer betrekking op het geven van voorlichting, advies, vaccinatie en prescriptie van medicatie.

Artikel 2

Reikwijdte algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten door Vaccinatiepunt.
 • Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog slechts voor de overeenkomst waarbij de desbetreffende bedingen zijn gemaakt.
 • Indien een bepaling van de algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of niet meer geldig is, zullen partijen trachten in goed overleg met elkaar tot overeenstemming te komen over een nieuwe bepaling, waarvan de inhoud de bedoeling van partijen in de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3

Totstandkoming van overeenkomsten

De in artikel 1, lid 4, bedoelde overeenkomsten komen tot stand zodra de afspraak van de cliënt is vastgelegd in het afsprakensysteem van Vaccinatiepunt B.V. Deze afspraak kan telefonisch, dan wel via de website of tijdens het spreekuur vastgelegd zijn.

Artikel 4

Werkzaamheden

 • Vaccinatiepunt zal, met inachtneming van de door de wet gestelde eisen, de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van de cliënt naar beste weten en kunnen behartigen.
 • De uitvoering van de werkzaamheden wordt verzorgd vanuit één van de vestigingen van Vaccinatiepunt.
 • Vaccintiepunt B.V. zorgt ervoor dat alle zorgverleners binnen de organisatie die zorg verlenen aan de cliënt:
  • Hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn.
  • Handelen overeenkomstig de voor de zorgverleners geldende professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep.

Artikel 5

Verplichtingen van de cliënt

Elke cliënt legitimeert zich op verzoek van Vaccinatiepunt B.V. met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs. De cliënt is gehouden volledige medewerking te verlenen en Vaccinatiepunt al datgene ter beschikking te stellen dat Vaccinatiepunt noodzakelijk en/of nuttig acht om de opgedragen werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. De cliënt onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van andere cliënten, zorgverleners en andere personen.

Artikel 6

Veiligheid

 • Vaccinatiepunt B.V. treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat de accommodatie geschikt is voor het geven van voorlichting, advies, vaccinatie en prescriptie van medicatie.
 • Vaccinatiepunt B.V. maakt gebruik van deugdelijk materiaal.
 • Vaccinatiepunt B.V. zorgt ervoor dat er adequate maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van brand, inbraak en andere onveilige situaties.
 • Vaccinatiepunt B.V. heeft een calamiteitenplan en geeft cliënten duidelijk instructies wat zij moeten doen bij brand en andere calamiteiten.

Artikel 7

Annulering

 • Te verrichten diensten kunnen met een annuleringstermijn van minimaal één werkdag voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de diensten door de cliënt worden geannuleerd.
 • De diensten die niet tijdig zijn geannuleerd kunnen als consult in rekening worden gebracht.

Artikel 8

Prijzen en prijsherziening

 • Bij het verrichten van diensten en het leveren van zaken geldt de in de tarievenlijst vastgelegde prijs.
 • Vaccinatiepunt B.V. heeft het recht twee maal per jaar de prijzen en tarieven van de overeengekomen levering van zaken en diensten die verricht worden aan te passen.
 • Vaccinatiepunt B.V. zorgt ervoor dat de in het eerste lid bedoelde informatie beschikbaar is op de website, en op de tarievenlijst in de Vaccinatiepunt spreekkamer.

Artikel 9

Facturering en betaling

 • Alle betalingen die aan Vaccinatiepunt B.V zijn verschuldigd, dienen terstond nog tijdens de afspraak te worden voldaan. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder korting of schuldvergelijking, op een door Vaccinatiepunt B.V. aan te wijzen post- of bankrekening.
 • Bij gebreke van tijdige betaling is de cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor sommatie of schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De cliënt is over het (nog) te betalen bedrag een rente verschuldigd berekend van de vervaldag, zijnde de factuurdatum plus 14 dagen, tot de dag van betaling. De rentevoet bedraagt de wettelijke rente op de eerste dag van verzuim.
 • De cliënt zal aan Vaccinatiepunt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten betalen die voortkomen uit het incasseren van de niet-tijdige betalingen.

Artikel 10

Overmacht

 • Vaccinatiepunt is niet aansprakelijk voor het niet, niet geheel of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen.
 • Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke, de naleving van de overeenkomst, belemmerende omstandigheid die in redelijkheid niet voor het risico van Vaccinatiepunt c.q. de cliënt behoort te komen. Van belemmerende omstandigheden zou onder andere sprake kunnen zijn in geval van niet of niet tijdige levering van zaken en verrichtingen van diensten door derden, in geval van stakingen of blokkades, in geval van ernstige bedrijfsstoringen die de normale bedrijfsvoering in grote mate belemmeren, zoals ernstige brand met het verloren gaan van gegevens, ongevallen, epidemieën, ziekte en/of overlijden van een specifieke functionaris of in geval van oorlog, oorlogsgevaar en (natuur)rampen.
 • Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overleggen van de nodige bewijsstukken, de andere partij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.
 • Tussen Vaccinatiepunt en de cliënt zal in gevallen van niet-toerekenbare tekortkomingen getracht worden in onderling overleg tot overeenstemming te komen ter oplossing van de problemen die zijn voortgekomen uit deze tekortkomingen.

Artikel 11

Aansprakelijkheid bij advisering

Steeds als Vaccinatiepunt B.V. de cliënt informatie verschaft, doet hij dit op een voor de cliënt geschikt niveau en vergewist hij zich ervan dat de cliënt de informatie heeft begrepen. Als Vaccinatiepunt B.V. informatie elektronisch verschaft, vergewist hij zich ervan of de cliënt deze informatie kan ontvangen. Bij niet opvolgen van het tijdens het consult met de cliënt besproken advies, wordt hiervoor door Vaccinatiepunt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Bij beëindiging van het spreekuurcontact eindigt de zorg die door Vaccinatiepunt B.V. wordt geleverd. Bij acute klachten na vaccinatie die ontstaan na het verlaten van de vestiging van Vaccinatiepunt B.V. dient de cliënt zich bij de huisarts te vervoegen.

Artikel 12

Privacy

Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de wet bescherming persoonsgegevens. Vaccinatiepunt verstrekt zonder toestemming van de cliënt geen (inzage in) gegevens over de cliënt aan derden, behalve ter voeldoening aan een wettelijke verplichting. Onder derden als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstaan: degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden. Dit betekent dat de gegevens intern bij de zorgaanbieder niet alleen gebruikt mogen worden ten behoeve van de individuele zorg aan de betrokken cliënt, maar bijvoorbeeld ook voor intervisies, collegiale toetsing, opleiding en interne kwaliteitsbewaking en financiële administratie.

Beschermen van gegevens

Als Vaccinatiepunt B.V. gegevens over de cliënt vastlegt, blijven deze gegevens te allen tijde ter beschikking van zowel Vaccinatiepunt B.V. als de cliënt. Bij beëindiging van de overeenkomst krijgt de cliënt een kopie als hij dat wil. Voor al deze gegevens geldt de norm genoemd in de wet bescherming persoonsgegevens en de in het burgerlijk wetboek bepaalde bewaartermijn. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Deze wet regelt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. De zorgaanbieder bepaalt aan de hand van het doel hoelang de gegevens bewaard moeten worden.

Artikel 13

Klachten/ Geschillen

 • Elke klacht tussen partijen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 • Een geschil is aanwezig, indien één van de partijen zulks in een aangetekend schrijven aan de andere partij stelt.
 • Vaccinatiepunt B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakt regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel als mogelijk volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de zorgaanbieder, nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd.
  Bij Vaccinatiepunt B.V. volledig ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen twee maanden gerekend vanaf de datum van ontvangst afgehandeld. Indien partijen niet tot een oplossing komen, is er sprake van een geschil. Geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de hoofdvestiging van Vaccinatiepunt is gevestigd.

Artikel 14

Voorwaarden en geldende recht

Indien mocht blijken dat één van deze voorwaarden niet in overeenstemming is met het geldende recht, dan kan die voorwaarde als nietig worden beschouwd. Alle overige voorwaarden blijven dan volledig van toepassing.

Artikel 15

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16

Slotartikel

De algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van Vaccinatiepunt en worden op aanvraag toegestuurd. Eenieder die een afspraak maakt bij Vaccinatiepunt dient in te stemmen met deze algemene voorwaarden alvorens de afspraak definitief wordt.

nl_NL